Ordlista

Här har vi sammanställt viktiga ord och termer som du kan stöta på i samband med att du ska köpa ny bostad.

Bostadsrätt

Äganderätt

Byggnation

Markarbeten

När man pratar om att tomten är avtäckt eller avtäckning, innebär det att alla större träd är fällda samt att man har tagit bort det översta lagret vegetation som finns på tomten, t.ex. stubbar, buskar, ris med mera.

Dock så kan större stenblock finnas kvar som man antingen lämnar på tomten eller spränger i mindre bitar och fraktar bort. Tomten är i detta skede väldigt ojämn och avtäckningen fraktas inte bort utan grävs ned på tomten. Går inte detta så lämnas avtäckningen kvar i en stor hög.

Grovplanerad handlar om att vid nybyggnation, lämna tomten så att en finplanering kan göras. Detta steg gör man efter att tomten är avtäckt. I begreppet Grovplanerad inkluderas schaktning för och runt husgrund samt placering av massor för avrinning från huset. Här används befintliga massor från tomten, det vill säga, men tillför inga nya massor.

Tomten lämnas grovterrasserad och höjdskillnader mot andra tomter/närliggande mark kan förekomma. Detta innebär att du som tomtägare kan komma behöva komplettera lutningar mot angränsande fastigheter och/eller dike.

Finplanering av tomten är nästa steg, efter grovplanering, som man gör för att få tomten helt färdig och att alla lutningar på tomten är korrekt så att avrinningen av regnvatten/snösmältning kan ske på ett bra sätt. För att kunna utföra finplanering tillför man (vid behov) massor för att avjämna tomten.

Vid finplanering utförs Anläggning av gräsmatta med matjord och gräsfrö, Staket/häck, Stödmur, Buskar och träd, Plattytor, grusning och asfaltering. Ibland ingår även färdig altan i detta begrepp. Vid köp av en finplanerad tomt så biläggs det oftast en finplaneringsritning till köpekontraktet, där man kan se vad som exakt ingår i det finplanerade utförandet av tomten.

Schaktning innebär att man skapar en stabil, ofta grovplanerad yta, där t.ex. en grund kan anläggas för en byggnad. Samtidigt schaktar man för vatten och avlopp och andra eventuella installationer under mark. Andra typer av schaktningsarbeten kan innebära att gräva för dränering eller göra plats för en trekammarbrunn.

Innan man påbörjar schaktning eller andra typer av markarbeten bör man göra en geoteknisk undersökning för att veta vilken typ av mark man har att göra med.

Finns det berg kan man behöva spränga innan markarbetet påbörjas. Är området bebyggt är det viktigt att veta var det finns rör och ledningar nergrävt sedan tidigare.

Terrasserad, eller terrassering som det ibland kallas, innebär att marken byggs upp genom att marken schaktas och fylls igen så att underlaget blir jämnt. Detta begrepp har egentligen samma betydelse som Schaktning, men är ett mer fackmannamässigt begrepp och brukar användas mest när det kommer till byggnation av vägar och VA-ledningar.

Massor är det begrepp som används för det material som antingen grävs upp på tomten när man schaktar eller som transporteras till tomten. Man brukar även säga jordmassor om detta material men får inte misstas för matjord som används till anläggning av gräsmatta vid finplanering.

Schaktning innebär att jordmassor måste flyttas – ibland kan de användas för återfyllnad, ibland kan de användas för utfyllnad av andra ytor på tomten. Om de inte kan återanvändas på plats forslar man bort schaktmassorna. Skulle de jordmassor som man gräver upp inte räcka till all utfyllnad/grovplanering av tomten så behöver man tillföra mer.

Markundersökning eller en Geoteknisk undersökning som det också heter, är när man helt enkelt tittar på vad som finns under markytan. Via undersökningen får man information om bland annat det finns berg i marken, eller om marken där man har tänkt bygga huset tål tyngden från huset.

Om marken där man tänkt placera huset inte lämpar sig för ett hus, finns det några tillvägagångsätt. Antigen schaktar man bort den dåliga marken och ersätter med material som lämpar sig för husbyggnation. Man överlastar marken, det vill säga att man kör dit mer jordmassor som trycker ihop marken, eller så pålar man.