"2019 var klimatfrågornas år"

Klimatfrågan ska ytterligare integreras i OBOS erbjudande och utgör tillsammans med trygghet, jämställdhet och säkerhet viktiga prioriteringar för OBOS hållbarhetsarbete framåt. Det säger Ulrika Liiv, kommunikations- och hållbarhetschef på OBOS Sverige.

Vad är du mest stolt över under 2019?

– Arbetet med Svanen har varit särskilt viktigt det här året. Det har inneburit mycket arbete som har resulterat i certifiering av hela vårt byggsystem och alla bygg- komponenter. Miljöcertifierade produkter innebär att våra kunder kan få möjlighet till billigare gröna lån på sina bostäder och att de får ett boende med lägre klimatpåverkan. Vi har också tagit tydlig ställning i jämställdhetsfrågor vilket synliggörs genom vår fortsatta satsning på OBOS Damallsvenskan som har gett ett fantastiskt gensvar både bland våra medarbetare, inom fotbollen och i samhället i stort. En ny rapport från EY visar att över hälften av omsättningen för OBOS Damallsvenskan går tillbaka till samhället genom bland annat hälsa, välbefinnande och inkludering. I monetära termer handlar det om runt 100 miljoner kronor. Det visar att vi satsar våra pengar på rätt ställe och är ett exempel på hur vi kan bidra som en ansvarsfull samhällsutvecklare.


Hur har ni prioriterat under året?

– Säkerhetsfrågan måste vi alltid ha med oss. Vi mäter och synliggör, dag för dag, antalet skadefria dagar i våra fabriker och på våra byggarbetsplatser. Vi kan vara stolta över det arbete vi gör, men behöver ständigt fortsätta att arbeta med att förstärka kunskapen hos våra medarbetare om hur vi kan förebygga skador och olyckor genom regelbundna utbildningar och säkerhetsdagar.

Vi tar klimatfrågan på största allvar och den är en del i hela vår affärs- och produktutveckling i syfte att göra den integrerad i hela vår affär. Att vi bygger i trä är en avgörande faktor för att vi ska lyckas nå koldioxidneutralitet i de bostäder, förskolor och andra fastigheter som vi levererar.

Även det som vi kallar ”Livet mellan husen” har varit en viktig fråga, där vi under året tillfrågat landets alla kommuner och andra aktörer om vad som bör prioriteras för att vi ska lyckas utveckla mer trygga och trivsamma områden där människor vill bo och leva. Vi vet att hela fyra av tio svenskar* är missnöjda med hur deras bostadsområde utvecklas och för att möta det problemet behövs en plan för hur vi tillsammans kan göra långsiktiga val som ger både dagens och framtidens generationer möjligheter att forma sina liv. På OBOS utgår vi, i varje nytt bostadsprojekt, från en lista över viktiga hållbarhetsinitiativ som vi använder för att förstärka de värden som redan finns eller behöver tillföras platsen. Vi har under året även förstärkt vår riskanalys och gjort en särskild studie kring hållbarhetsrisker och hur de påverkar vår övergripande riskprofil på OBOS Sverige. Även här kan vi se att klimatriskerna måste beaktas i hela företagets riskprofil liksom risker som rör hälsa och säkerhet.


Hur styr ni hållbarhetsfrågorna?

– Vi har ett hållbarhetsråd med deltagare från olika delar av företaget,
från produktledning till HR, inköp, energiexperter, sponsring och kommunikation. Där samlas vi kring viktiga frågor och förankrar förslag som går till operativ ledning och styrelse för beslut. Det är en jätteviktig instans för oss där vi kan ventilera olika frågor och diskutera analyser som vi gjort. De olika sakägarna ansvarar sedan för implementeringen av vårt hållbarhetsprogram.


Vad kommer vara viktiga prioriteringar 2020?

– Vi kommer fortsatt att prioritera klimatfrågan inte minst genom Svanencertifieringen, tillsammans med säkerhet och arbetet kring jämställdhet. Livet mellan husen och Hela Sverige ska leva är också jätteviktiga frågor som kommer styra oss framöver. Vi har också vårt arbete med vårt strukturerade program OBOS ger tillbaka, genom vilket vi stödjer viktiga samhällsfrågor såsom integration och inkludering. Här kan vi bli än mer strategiska och skapa ännu tydligare ”impact” för våra satsningar. Vi kommer också satsa på att förbättra mätningen av vårt hållbarhetsarbete och insamlingen av data. Detta är något som efterfrågas av intressenter som kunder och kommuner. Vi ser också hur media i större utsträckning rankar företag efter faktiska resultat av hållbarhetsarbetet, inte minst efter klimatpåverkan. Vi investerar därför i nya system för insamling och hantering av hållbarhetsdata.

Ulrika Liiv, hållbarhetschef på OBOS Sverige