För att kunderna är det viktigaste vi har

Nöjda kunder står högt på OBOS Sveriges agenda och det långsiktiga målet är att ha branschens nöjdaste kunder inom såväl småhus- som projektutvecklingsverksamheterna. Under 2019 har vi intensifierat vårt kundnöjdhetsarbete och höjt vårt NKI inom samtliga varumärken.

Nollfelsvision och felfria leveranser

OBOS Sveriges nollfelsvision har visat sig skapa goda förutsättningar för nöjda kunder. Tillsammans med våra kundlöften höjer den medvetenheten under hela säljprocessen, vilket i slutänden ger en bättre produkt och nöjdare kunder. Vi strävar alltid efter felfria leveranser, och mellan 2018 och 2019 har vi ökat andelen felfria leveranser från 67 till 75 %. 

Marknadsundersökningar från Prognoscenter

I OBOS svenska verksamhet har vi arbetat med kundnöjdhetsundersökningar sedan början av 1990-talet. Från start har samma externa part genomfört marknadsundersökningarna: IMA Marknadsutveckling. Från och med 2017 är det istället Prognoscentret som genomför undersökningarna. Under 2019 kom OBOS på en delad tredje plats som bostadsutvecklare i Prognoscentrets branschmätning i kundnöjdhet.

Systematiskt GDPR-arbete

Under 2019 har vi på OBOS Sverige fortsatt vårt arbete med att implementera rutiner enligt de gällande reglerna för dataskyddsförordningen GDPR. Vi använder oss av systemet OneTrust, genom vilket vi hanterar begäranden och incidenter. 

Kundlöften och NKI

Våra kundlöften är gemensamma för alla varumärken i hela OBOS-koncernen, och det är utifrån dessa som alla medarbetare förväntas möta kunder och andra intressenter. Under 2019 har vi intensifierat det operativa arbetet med vårt Nöjd Kund-Index. Där behov finns har vi tagit fram lokala handlingsplaner för hur man i säljprocessen och eftermarknaden ska arbeta för att förbättra kundnöjdheten och höja NKI.

Reklamationer och försäkringar

I de fall produktskador uppstår, eller då utförandet av montage inte motsvarar kvalitetsmässiga förväntningar hanteras detta i vår process för avvikelsehantering. Varje avvikelse tillförordnas en projektledare som kunden kan vända sig till. Om mer än två år har passerat när kunden kontaktar OBOS, träder Gar-Boförsäkningen in, som gäller i 10 år.

Kundfokus i alla varumärken

Under 2017 introducerades rollen som kundansvarig i OBOS Sveriges
projektutvecklingsverksamhet. Vi kunde se att detta var starkt bidragande till ett förbättrat NKI inom varumärket OBOS. Därför har vi under 2018 introducerat en liknande tjänst inom våra varumärken Myresjöhus och SmålandsVillan, som går under benämningen Kund- och Entreprenadsupport. Under 2019 har vi också introducerat rollen Eftermarknadsansvarig, vars huvuduppgift är att säkra kundservice efter bostadsköp, samt att se till att våra NKI-mål uppfylls.

Ansvarsfull marknadsföring

OBOS Sverige strävar alltid efter att hålla en hög standard i marknadsföringen och sätter stor vikt vid att kommunicera korrekt och transparent om verksamheten och erbjudandet. Våra marknadsaktiviteter följer tillämpliga lokala lagar och/eller nationella bestämmelser, samt OBOS Code of Conduct. Under 2019 har inga anmälningar avseende vår marknadsföring eller vår produktinformation inkommit.

Vårt kundlöfte

På OBOS har vi några få men ack så viktiga kundlöften som vi alltid strävar efter att uppfylla.

• Vi möter dig med ett leende
• Vi lyssnar till dina behov
• Vi ger dig alltid ett svar
• Vi håller det vi lovar

Ängsladan i Dalby

Samarbete för integration

Sommaren 2018 flyttade 54 nyanlända familjer in i ett helt nytt OBOS-kvarter på Ängsladan i Dalby, Lund. Projektet är ett samarbete mellan OBOS och Lunds kommun, där också stiftelsen Botildenborg har haft en viktig roll.

Läs allt om Ängsladan