Kvalitetssäkring i alla led

Att arbeta med kvalitetssäkring är en viktig del av OBOS Sveriges strategi. Genom att införa kvalitetsdagar där vi granskar byggplatserna har projektutvecklings- organisationen höjt nivån på ordning och reda. Vi har en hög leveranssäkerhet och arbetar med olika typer av certifieringar och kvalitetsmärkningar.

Vår Kvalitetspolicy

OBOS Sverige ska tillverka och sälja sunda och effektiva fastigheter av hög kvalitet till konsumenter, andra kommersiella aktörer och offentlig verksamhet. Vi ska ställa höga krav på oss själva, våra leverantörer och underentreprenörer för att framställa kvalitetssäkrade fastigheter och på så sätt bli en förebild inom kvalitetsfrågor i branschen. Genom ett gott och löpande samarbete med våra leverantörer och entreprenörer kan vi bibehålla en hög kvalitet i alla led. Att vi har en samsyn i kvalitetsfrågor säkerställs bland annat genom löpande dialog med våra leverantörer och genom årliga leverantörsdagar.

OBOS Sverige arbetar kontinuerligt för att bibehålla en hög standard på produkterna genom att följa de egenkontroller som finns tillgängliga för respektive tillverkningsprocess. Genom god framförhållning kan vi upptäcka och åtgärda eventuella avvikelser i ett tidigt skede. Vårt Kvalitetsråd, som leds av vår Kvalitets- och Miljöansvarig, granskar systematiskt återkommande avvikelser. De avvikelser som upptäcks genomgår en grundorsaksanalys, som följs upp med handlingsplaner vid behov.

Med hög leveranssäkerhet som mål

OBOS Sverige verkar för att hålla en hög leveranssäkerhet. Alla leveranser kvalitetssäkras så att de uppfyller de krav som bolaget ställer för gällande produkt, både kvalitets-, miljö- och säkerhetsmässigt. OBOS Sverige tar hänsyn till och följer lagar, förordningar, kontraktskrav och egna krav och uppfyller dem genom proaktivt arbete. Regeländringar som kräver annorlunda processhantering tas i särskild beaktning.


Rutiner för bättre byggplatser

Under 2017 införde OBOS Projektutveckling en kvalitetsdag med syfte att granska byggplatserna ur ett kundperspektiv. 2018 utökades initiativet till en kvalitetsdag i maj och en i september, med flera förbättringar på byggplatserna som effekt. Även under 2019 har vi haft två kvalitetsdagar; en på våren och en på hösten. Utöver våra kvalitetsdagar genomför vi dessutom regelbundna, interna säkerhets- och rutinkontroller av byggplatserna.


Totalentreprenad – en trygghet för våra kunder

OBOS Sverige erbjuder totalentreprenad i samtliga varumärken. Inom projektutvecklingsverksamheten byggs samtliga hus med totalentreprenad, medan kunder inom småhusverksamheten erbjuds flera olika sorters entreprenadalternativ, där totalentreprenad är det mest populära. Vid totalentreprenad är det OBOS Sverige eller dess dotterbolag som driver byggprocessen – kunden behöver bara skriva på ett enda kontrakt och får ett fast pris.

Certifieringar och kvalitetsmärkningar

Sedan 2004 är OBOS certifierade enligt ISO 9001. ISO 9001 är en ledningssystemstandard för verksamhetsprocesserna inom företaget, och för att få certifieringen krävs inte bara ett ledningssystem – utan också att organisationen uppfyller kraven som finns i standarden. För att säkerställa att OBOS arbetar enligt certifieringen görs en årlig efterlevnadskontroll via externa revisorer - en så kallad ISO-revision.

Utöver ISO-certifieringen arbetar OBOS Sverige också med kvalitetsmärkning av egna bostadsrättsföreningar. Trygg Bostadsrättsmarknad initiativtogs under 2018 av OBOS tillsammans med sex andra bostadsaktörer. Kvalitetsmärkningen syftar till att öka bostadsrättsföreningars ekonomiska transparens mot slutkunderna och minska antalet oseriösa aktörer på marknaden.

Kvalitet och kundservice

Nöjda kunder står högt på OBOS Sveriges agenda och vi strävar ständigt efter att bli ännu bättre på allt vi gör. Det långsiktiga målet är att ha branschens nöjdaste kunder inom såväl småhus och projektutveckling.

Läs mer om kvalitet och kundservice