Säkerheten först

Varje medarbetare har rätt att komma hem välbehållen efter sin arbetsdag.Därför står säkerhet högst på OBOS Sveriges agenda. Produkter, verktygoch transporter ska uppfylla bolagets säkerhetskrav, och OBOS Sverigeverkar för att säkerställa att leverantörer och entreprenörer delar OBOSvärderingar i dessa frågor.

Brandskydd med zonansvariga och räddningsledare

Risken för brand är den händelse som kan resultera i enskilt största konsekvenser. Därför arbetar vi aktivt med förbyggande systematiskt brandskyddsarbete. I arbetet har vi implementerat roller som ska säkerställa att vi kan agera på ett korrekt sätt om brand uppstår. Zonansvarig ansvarar för att säkerställa att deras zon blir tömd på personal och samtidigt göra observation kring brand och rökutveckling. Räddningsledaren ansvarar för att summera observationerna och ta kontakt med räddningstjänsten. Med hjälp av denna brandorganisation kan vi säkerställa att risken för allvarliga konsekvenser minskar om brand skulle uppstå.

Utbildningar för högre säkerhet

För att minska risken för att olyckor inträffar erbjuds medarbetare utbildningar som syftar till att höja medvetenheten om säkerhetsfrågor, såsom BAM (Bättre ArbetsMiljö) och OSA (Organisatorisk Social Arbetsmiljö). Utbildningarna riktar sig främst till chefer och skyddsombud. Under 2018 har OBOS Sverige dessutom fortsatt arbetet med utbildningar för nyanställda. Bland annat genom en särskild, anvisad arbetsstation i Sundsvallsfabriken avsedd för handledning i handmaskiner i samband med att man påbörjar sin anställning.

Utöver ordinarie säkerhetsutbildningar ordnas även en årlig säkerhetsvecka, med syfte att öka medvetenheten om säkerhetsfrågor. Under veckan genomförs bland annat brandövningar, HLR-utbildning och andra hälso- och säkerhetsrelaterade utbildningar, samt säkerhetskontroller av byggplatser. Målsättningen är alltid att samtliga medarbetare inom OBOS Sverige ska delta aktivt på ett eller annat sätt under säkerhetsveckan.

Rutiner inom Our Safety

Allt systematiskt arbetsmiljöarbete, brandskyddsarbete samt säkerhetsarbete som bedrivs inom OBOS Sverige samlas under Our Safety, ett arbetsmiljöledningssystem, som samtliga medarbetare omfattas av. Our Safety grundar sig i Arbetsmiljölagen (AML) och är OBOS Sveriges egen standard för att sammanfatta det interna arbetet med säkerhet, brandskydd, m.m. Inom Our Safety bedrivs riskbedömningar av maskiner och verktyg, dels vid implementering av ny utrustning men även löpande samt vid tillfällen då olyckor inträffat. Allt detta görs i syfte att riktade skyddsronder som delas in i olika teman såsom säkerhet och brandskydd genomförs regelbundet. På OBOS Sveriges byggarbetsplatser görs riskbedömning och skyddsrond vid etablering av byggarbetsplats och därefter utförs löpande skyddsronder enligt intervall som fastställs i arbetsmiljöplanen.

Anmälningssystem och åtgärder

Via OBOS Sveriges interna anmälningssystem för observationer, tillbud och olyckor (OTO) mäts alla händelser som inträffar vilket ger god översikt över antal händelser, skadetyp, samt orsak till den inträffade olyckan. Systemet är uppbyggt så att medarbetare kan anmäla enskilda händelser. Tack vare systemet kunde vi till exempel se att skärskada i hand var den vanligaste arbetsolyckan inom OBOS, och genom åtgärder i form av nya, speciellt anpassade skyddshandskar kunde vi minska den typen av olyckor med 60 %.

LTAR

LTAR (Lost Time Accident Rate) används för att följa effektiviteten i säkerhetsarbetet där antalet olyckor som leder till frånvaro mäts. Samtliga anställda och inhyrda medarbetare samt underentreprenörer som arbetar åt OBOS Sverige inkluderas i OBOS Sveriges LTAR-statistik. Vårt mål gällande LTAR är alltid noll inträffade olyckor. Vid 2018 års utgång ligger OBOS Sveriges LTAR-värde på 1,52 – med totalt sex inträffade olyckor som har lett till frånvaro. Förklaringen till den stora förbättringen mellan år 2017 och 2018 är att vi numera inkluderar våra underentreprenörer i mätetalet, vilket innebär att även deras arbetstimmar och inträffade olyckor tas i beaktande.

Det senaste året har vi också gått ner i takt, vilket har lett till ett lugnare produktionsflöde, som i sin tur även förbättrar vår olycksfallsstatistik. Dessutom infördes under 2018 ett nytt mätetal under 2018 som visar på antal LTAR-fria arbetsdagar, det vill säga antal dagar utan olyckor som leder till frånvaro. Informationen om inträffade händelser och antal skadefria dagar summeras då vi inom OBOS Sverige håller arbetsmiljökommittéer. 

Allvarliga arbetsplatshändelser

Byggbranschen är den mest olycksdrabbade av alla branscher, och på OBOS Sverige är säkerhet A och O för att förebygga alla typer av olyckor. Till dags dato har inga arbetsrelaterade olyckor lett till dödsfall inom vår verksamhet, men allvarligare olyckor sker fortfarande - och då framför allt i form av fallolyckor på byggplats. För att undvika tillbud och olyckor bedrivs systematiskt förebyggande arbete. Det är viktigt att varje medarbetare observerar och reagerar på saker som skulle kunna leda till olyckor. Målet för allvarliga tillbud och olyckor är alltid noll, oavsett faktiskt utfall.