Våra värderingar

Våra värderingar lägger grunden för hela vårt arbete och verksamhet. Värderingarna ligger även till grund för vår Code of Conduct, som vägleder varje medarbetare i att fatta rätt beslut för sig själva, för organisationen och för samhället i stort.

Jämställdhet och Mångfald

Inom OBOS tror vi på att organisationen utvecklas genom mångfald, och vi tror att mångfald i sin tur föder jämställdhet. När vi har medarbetare från alla delar av samhället får vi också kunskap, erfarenheter och ett utbyte som skapar en god företagskultur. På OBOS ska det vara självklart att män, kvinnor, unga och äldre, samt personer med olika kulturell bakgrund arbetar och trivs tillsammans i en harmonisk miljö. Ett gott exempel på mångfald finns i våra fabriker, där ett 30-tal nationaliteter arbetar tillsammans.

Arbetet för ökad jämställdhet mellan män och kvinnor i koncernen är ständigt pågående. Under de senaste fem åren har andelen kvinnor på chefsnivå ökat med cirka 19 %. Förutom att kvinnor anställs på chefspositionen är målsättningen att anställa en större andel kvinnor än tidigare på alla positioner vilka sedan, precis som männen, kan vidareutvecklas till chefer.

Mänskliga rättigheter

På samma sätt som bolaget ska behandla alla anställda lika, rättvist och med respekt förväntas alla medarbetare att agera på samma sätt mot varandra och mot individer utanför organisationen. Ingen medarbetare ska diskrimineras på grund av etnisk tillhörighet, kön, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, graviditet, föräldraskap, religion, politisk åsikt, nationalitet, funktionsvariation eller ålder. Om någon medarbetare upplever diskriminering rekommenderar vi alltid att man vänder sig till sin chef, chefens chef eller HR-avdelningen. Har medarbetaren inte möjlighet att prata med sin chef går det också bra att maila in till en särskild mailadress där vi behandlar diskrimineringsfrågor, som sedan tas upp i etiska rådet. OBOS Sverige har under 2019 inga rapporterade fall av diskriminering.

Antikorruption

Arbetet med att motverka korruption pågår ständigt inom koncernen. I de fall där misstanke om korruption finns så är det var och ens ansvar att rapportera detta till sin närmsta chef, eller till det etiska rådet.

Code of Conduct – uppförandekoden

Uppförandekoden är utformad för att hjälpa OBOS Sveriges medarbetare att fatta rätt beslut för sig själva och för organisationen. När vi lever efter uppförandekoden upprätthålles en kultur i företaget som gynnar både individen, koncernen som helhet och vår omvärld. För att lyckas hålla en god företagskultur och efterlevande av uppförandekoden arbetar vi aktivt med att implementera policyn i hela organisationen. Det gör vi bland annat med
hjälp av utbildningar.

90 % av våra medarbetare har under 2019 fått utbildning i Code of Conduct. Ett visst bortfall utgörs av medarbetare som är borta med längre frånvaro så som tjänstledighet, föräldraledighet eller sjukskrivning. Dessa kommer att få möjlighet till utbildning när de är tillbaka i tjänst. I utbildningen ingick genomgång av områdena:

1. Lagar, regler, rutiner och policys
2. Medarbetaretik
3. Integritet
4. Arbetsmiljö och säkerhet
5. Kvalitet och service
6. Hållbarhet
7. Öppenhet och transparens
8. Nytänkande och tillväxt

Även antikorruption och mänskliga rättigheter är en viktig och integrerad del i vår utbildning om Code of Conduct.

2019-04-08

Byggbranschen rekryterar allt fler kvinnor

Allt fler kvinnor anställs i byggbranschen, visar färska siffror från SCB som bostadsutvecklaren Obos har sammanställt. Under 2017 ökade antalet kvinnor med 6,3 procent, medan det totala antalet anställda i branschen endast ökade med 3,6 procent.

Läs mer