Miljö och energi

Världen står inför stora klimatutmaningar. Att bygga bostäder och fastigheter, men också att leva i dem, påverkar vår gemensamma miljö runt omkring oss. För att minska avtrycket på miljön bygger OBOS Sverige primärt bostäder i trä och verkar för att de ska vara så energieffektiva som möjligt.

Så minskar vi vårt miljöavtryck

Miljöarbete och lagefterlevnad

För att kunna erbjuda konkurrenskraftiga produkter med minsta möjliga miljöpåverkan bedriver OBOS Sverige ständig utveckling för att förbättra sina erbjudanden inom både småhus- och projektutvecklingsverksamheten. Dessutom har OBOS flera olika typer av certifieringar för att säkra sina leveranser ur miljö- och kvalitetssynpunkt. OBOS har kontinuerlig dialog med sina leverantörer, vilka förväntas leva upp till OBOS Sveriges policyer och dela bolagets värderingar. I hela kedjan arbetar OBOS aktivt med olika åtgärder för att minska sitt koldioxidutsläpp och avfall till deponi. Ett energieffektivt standard- och tillvalssortiment är en viktig del av OBOS Sveriges erbjudande och i bostadsprojekt arbetar OBOS med tydliga hållbarhetsinitiativ för att främja både social och ekologisk hållbarhet.

OBOS Sveriges Code of Conduct och miljöpolicy är vägledande för att säkerställa en hög kvalitet i hela organisationen. Tack vare detta har vi en hög efterlevnad i alla led och under 2018 har inga miljörelaterade överskridanden i form av förelägganden eller böter skett inom verksamheten.

Bygga i trä

Trä ligger OBOS Sverige varmt om hjärtat och bolaget använder främst lokalproducerat virke i alla fabriker. Trä är ett förnybart material som lagrar koldioxid under hela sin livstid, till och med som färdigbyggda hus. Flera oberoende studier visar också att inomhusmiljön blir bättre om vi använder trä i våra hus. Både luftkvalitén, hälsan och inlärningsförmågan tycks bli bättre när vi bygger med trä. Rapporten “Minskad klimatpåverkan från flerbostadshus” från BI (Sveriges Byggindustrier) från 2018 visar tydligt på träets fördelar som byggmaterial. I rapporten har man jämfört fem traditionella byggmetoder och utifrån analys tittat på klimatpåverkan under olika stadier i en byggnads livscykel exempelvis produktskede, bygg- och installationsprocess samt driftsenergi.

Vi och våra leverantörer

Inom OBOS Sverige samarbetar vi med ett flertal leverantörer. Vi har avtal med cirka 100 materialleverantörer, varav 90 procent är svenska företag. OBOS Sverige har som mål att alla leverantörer ska förbinda sig att arbeta för att minska miljöpåverkan från de varor OBOS köper. För att säkerställa en samsyn i miljö- och kvalitetsfrågor har OBOS en kontinuerlig dialog med sina leverantörer, bland annat genom leverantörsträffar. Alla befintliga leverantörer har dessutom under 2018 informerats om OBOS Sveriges Code of Conduct samt om övriga regler och policyer, något som även skrivs in i alla nya eller uppdaterade avtal från och med 2018.

OBOS Sverige ställer höga krav på de material man väljer för sin produktion. Både från ett kvalitetsperspektiv och för att sträva mot minsta möjliga miljöpåverkan. Bolaget förses fortlöpande med uppdaterad information för märkningspliktiga kemiska produkter, samt byggvarudeklarationer upprättade i enlighet med Byggsektorns Kretsloppsråds anvisningar av sina leverantörer. OBOS Sveriges medvetna miljöval under 2018 har lett till att bolaget har sett över sin inköpsprocess och under 2019 kommer samtliga inköp att ha miljökrav för att säkerställa att OBOS Sverige bland annat lever upp till Svanens krav på material och kemikalier.

Andel virke från lokala leverantörer

2017 2018 Mål 2019
Andel virke från lokal leverantör 80 % 85 % 85 %

Som lokal virkesleverantör ingår leverantörer inom 20 km från våra produktionsanläggningar.

Avfall och deponi

I tillverkningen av bostäder och fastigheter är det en mängd material som hanteras, såsom trä, gips, isolering, med mera. Inom OBOS Sverige strävar vi efter att upprätthålla en hög standard i materialhanteringen. Det innebär att vi strävar mot att använda återvunnet material då möjlighet finns, samt att låta använt material gå tillbaka i kedjan genom återvinning och energiåtervinning. I de fall som material måste gå tillbaka till deponi följs detta upp genom utvärdering av hur den mängden kan minskas framgent. Under 2018 har OBOS Sverige haft ett stort fokus på att minska avfallet främst i fabriken i Myresjö. Målet för 2019 är att halvera deponin jämfört med 2018 i samtliga produktionsenheter.

Certifieringar

  • OBOS Sverige är certifierade enligt ISO 14001:2015 - en internationellt accepterad standard som utgör grunden för fastställande av miljöledning.
  • Våra byggsystem är certifierade av Rise (tidigare SP) samt norska motsvarigheten SINTEF.
  • Miljöbyggnad i nivå Silver har använts i vissa bostadsprojekt under 2017-2018 och under 2019 har vi som mål att bygga våra allra första Svanenmärkta hus.

Miljö och människa i fokus i Vallastaden

OBOS dotterbolag Myresjöhus har byggt fem bostäder i Vallastaden varav ett parhus om 114 m² respektive 127 m² och ett radhus med tre bostäder om 170 m².

Läs hela artikeln