Miljö och energi

2019 var året då klimatet som fråga kom högt upp på mångas agendor. Inom vår bransch finns mycket att göra, där utsläpp från byggnationer står för en avsevärd del av det totala klimatavtrycket. OBOS arbetar för att ersätta traditionella byggmaterial med trä, vilket kan halvera branschens klimatavtryck på sikt.

Så minskar vi vårt klimatavtryck

För att möta de utmaningar vi står inför har vi inom OBOS Sverige ökat vår aktivitet under 2019 för att säkra att vi bidrar till ett minskat klimatavtryck i alla led.

Industriell produktion i trä

Skogen är en förnybar resurs som har en viktig funktion som kolsänka. Trä lagrar dessutom koldioxid under hela sin livstid, till och med som färdigbyggda hus. På OBOS Sverige bygger vi främst i trä i våra tre fabriker i Sverige. Vår industrialiserade byggprocess möjliggör för optimala materialflöden vilket leder till minskade behov av transporter, inte minst då vi använder vår främsta råvara virke från lokala leverantörer.

Svanenmärkning

Under 2018 och fram till maj 2019 har OBOS Sverige bedrivit ett omfattande arbete med att certifiera alla våra byggsystem enligt Svanens grundlicens för småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader. Grundlicensen innebär att Svanen har granskat bolagets alla processer, rutiner och material så att de lever upp till Svanens samtliga 41 obligatoriska krav. Med grundlicensen har bolaget lagt en bra grund för att kunna Svanenmärka varje enskilt hus. Under 2020 kommer ett antal bostäder i utvalda bostadsprojekt att Svanenmärkas på projektlicensnivå. Utöver bostäder har OBOS Sveriges förskolekoncept Start Learning också certifierats enligt Svanens grundlicens.

Kvalitetssäkring av leverantörer

I arbetet med att certifiera våra byggsystem enligt Svanen har OBOS Sveriges leverantörer en central roll, eftersom samtliga produkter som levereras till oss numera ska listas i Svanens husproduktportal. Svanen gör livscykelanalyser på samtliga byggprodukter och godkänner bara de produkter som har lägst miljöpåverkan, vilket innebär att om en produkt blir listad i Svanens husproduktportal är den per automatik ett bra miljöval. Under 2019 har samtliga inköpsavtal uppdaterats med miljökrav för att säkerställa en låg miljöpåverkan och att våra leverantörer lever upp till Svanens krav. Leverantörerna förpliktigar sig också att löpande förse OBOS Sverige med uppdaterad information gällande märkningspliktiga kemiska produkter, samt byggvarudeklarationer upprättade i enlighet med Byggsektorns Kretsloppsråds anvisningar.

Andel virke från lokala leverantörer

Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2020
Andel virke från lokal leverantör 85 % 85 % 85 %

Som lokal virkesleverantör ingår leverantörer inom 20 km från våra produktionsanläggningar. Krav från bl a Svanen på certifierat trä samt alternativ till tryckimpregnerat trä gör att vi får se oss om efter alternativ som inte alltid finns att köpa av lokala entreprenörer, vilket i sin tur gör att vi behåller samma mål för 2020 som utfall för 2019.

Samarbete för ett klimatneutralt Malmö

OBOS Sverige har under 2019 anslutit sig till "Lokal färdplan Malmö 30" (LFM30), för att tillsammans med ett flertal andra aktörer hjälpa
Malmö Stad att nå sitt mål om att vara Sveriges klimatsmartaste stad
2030. Initiativet syftar dessutom till att på sikt skapa en geografisk spelplan för hela bygg- och anläggningssektorns klimatomställning och genomförande av Agenda 2030.

Val för hållbara projekt

Inom OBOS Sveriges projektutvecklingsverksamhet arbetar vi aktivt med att bevara och hitta miljöfrämjande aspekter som gynnar både de boende och miljön. I utvecklingen av ett nytt projekt utvärderas därför tillgången till ekosystemtjänster i området. Det kan vara allt från träd som vi väljer att bevara genom en strategisk placering av husen, till fördröjning av dagvatten med hjälp av gröna tak eller bikupor för att främja pollinering. Även lekplatser, delningspooler för bilar, cyklar eller verktyg och solpaneler är aktiva val som våra projektutvecklare har med sig när vi skapar hållbara områden.

Smarta transporter

OBOS Sverige strävar ständigt efter att effektivisera transporterna av såväl råvaror och material som av färdiga produkter. För korta transporter väljer vi merparten av vårt virke från skogarna runt omkring våra tre fabriker i Myresjö, Vrigstad och Sundsvall. Dessutom strävar vi efter att förse den norra delen av Sverige med bostäder från vår fabrik
i Sundsvall och den södra delen av landet med bostäder från våra fabriker i Småland – allt för att minska antalet transportkilometer per enhet.

Avfall och deponi

Inom OBOS Sverige håller vi en hög standard i materialhanteringen. Vi
strävar efter att använda återvunnet material då möjlighet finns, samt att låta använt material gå tillbaka i kedjan genom återvinning och energiåtervinning. I de fall material måste gå till deponi följs detta upp genom utvärdering av hur den mängden kan minskas framgent. Vårt uppsatta mål för 2019 var att halvera deponin jämfört med 2018 i samtliga produktionsenheter. I fabriken i Myresjö har vi nått mycket goda resultat medan fabrikerna i Vrigstad och Sundsvall inte nått målen. Den relativt stora andelen deponi i Vrigstad- och Sundsvallsfabrikerna förklaras av den höga prefabriceringsgraden i dessa anläggningar, där deponi som annars flyttas till byggplats, såsom spackel mm, hanteras redan här. Målet för 2020 är att arbeta vidare med samtliga produktionsenheter, och med ökat fokus på Sundsvall och Vrigstad, för att minska mängden avfall till deponi.

Miljöpolicy och lagefterlevnad

OBOS Sveriges miljöpolicy ställer krav på att vi i hela organisationen ska arbeta målmedvetet med att minska vår miljöpåverkan, både i den egna verksamheten men också från våra leverantörer. Tack vare detta har vi en hög efterlevnad i alla led och under 2019 har inga miljörelaterade överskridanden i form av förelägganden eller böter skett inom verksamheten.

Nytt program för insamling av data

Under 2020 kommer vi att samla in data via ett nytt program för hållbarhetsdata. Då kommer vi i realtid kunna följa upp satta KPI:er och effektivt arbeta med och följa upp vårt minskande klimatavtryck. Med detta program stärker vi också banden med våra leverantörer via den integrerade leverantörsportalen.

Certifieringar

  • OBOS Sverige är certifierade enligt ISO 14001:2015 - en internationellt accepterad standard som utgör grunden för fastställande av miljöledning.
  • Våra byggsystem är certifierade av Rise (tidigare SP) samt norska motsvarigheten SINTEF.
  • Svanen-certifiering av samtliga OBOS Sveriges byggsystem.
  • Miljöbyggnad i nivå Silver har använts i vissa bostadsprojekt sedan 2017.

Miljö och människa i fokus i Vallastaden

OBOS dotterbolag Myresjöhus har byggt fem bostäder i Vallastaden varav ett parhus om 114 m² respektive 127 m² och ett radhus med tre bostäder om 170 m².

Läs hela artikeln