Energieffektivisering

Energieffektiva lösningar och material är en integrerad del i varje leverans från vår koncern. Vi arbetar med ständiga förbättringar och har till exempel en nära dialog med Boverket för att hjälpa till att utveckla nya och bättre standarder. Vi arbetar också tillsammans med våra leverantörer i syfte att göra branschen mer miljösmart.

Förnybar energi i produktionen

Från och med 2017 köper OBOS Sverige enbart vattenkraftproducerad el med EPD till fabrikerna i Myresjö, Vrigstad och Sundsvall samt till huvudkontoret i Myresjö. EDP (Environmental Product Declaration) är en certifierad miljödeklaration med kvalitetssäkrade uppgifter om exempelvis resursförbrukning, utsläpp, avfall och återvinning, registrerad av IVL Svenska Miljöinstitutet. Det gör att vi är helt fossilfria.

Energianvändning

Energieffektivisering i verksamheten är en viktig del inom OBOS Sverige. Som exempel har vi bytt ut gammal belysning, vilket ska ge en bättre arbetsmiljö samt en lägre energiförbrukning. Vi har även bytt ut portar till snabbstängande för att minska öppettiderna på portarna. Tätheten på fabrikerna har också blivit bättre genom luftläckagesökningar där vi med hjälp av tryckluftssystem och färgad gas ser var läckagen finns.

Koldioxidutsläpp

Under 2018 har arbetet med att mäta vårt koldioxidutsläpp börjat. Till en början väljer vi att enbart mäta de koldioxidutsläpp vår egen organisation råder över. Vi utgår från den energiförbrukning vi har i våra fabriker och på vårt huvudkontor och omräknar detta till koldioxidutsläpp. Vi har också en del truckar och fordon i vår egen organisation som tas med i vår koldioxidberäkning. Majoriteten av alla våra transporter utgörs dock av externa parter och i våra inköp ställer vi alltid krav på att dessa transporter ska köras med miljöklassade fordon.

Vårt energimål med 20 % minskning av energianvändningen innebär också att vi får ett långsiktigt mål att minska vårt koldioxidutsläpp.

Transporter

OBOS Sverige strävar ständigt efter att effektivisera sina transporter av såväl råvaror, material som av färdiga produkter. För korta transporter väljer vi merparten av vårt virke från skogarna runt omkring oss till våra tre fabriker i Myresjö, Vrigstad och Sundsvall. Dessutom strävar vi efter att förse den norra delen av Sverige med bostäder från vår fabrik i Sundsvall och den södra delen av landet med bostäder från våra fabriker i Småland – allt för att minska antalet transportkilometer per levererat hus.

Val för hållbara projekt

Inom OBOS Sveriges projektutvecklingsverksamhet arbetas aktivt med att bevara och hitta miljöfrämjande aspekter som blir både de boende och miljön till gagn. I utvecklingen av ett nytt projekt utvärderas därför möjligheten och tillgången till ekosystemtjänster i området. Det kan vara allt från träd som vi väljer att bevara genom en strategisk placering av husen, till fördröjning av dagvatten med hjälp av gröna tak eller bikupor för att främja pollinering.

För att underlätta för OBOS Sveriges projektutvecklare utgår de från en lista med hållbarhetsinitiativ som tas i beaktning inför varje projektstart. Det kan vara allt från tips på ekosystemtjänster, lekplatser, delningspooler för bilar, cyklar eller verktyg till Smarta Hem-lösningar och solpaneler. Varje bostadsprojekt ska innehålla minst två hållbarhetsinitiativ.

Svanenmärkta hus

Under 2018 har OBOS Sverige bedrivit ett omfattande arbete med att skaffa en grundlicens för Svanenmärkta hus. När våra kunder köper ett hus vill vi känna oss trygga i att inomhusmiljön är den bästa tänkbara för våra kunder. Det är en av anledningarna till att OBOS Sverige har valt att arbeta med just Svanen. Det känns tryggt både för oss och våra kunder att en oberoende part som är expert på material godkänner alla våra produkter.

Solenergi

Vi arbetar aktivt inom samtliga varumärken för att påvisa miljönyttan med förnybar energi för våra kunder. Vi har till exempel sedan ett antal år tillbaka kunnat erbjuda solceller som tillval för våra kunder inom både SmålandsVillan och Myresjöhus. Solenergi används också allt mer i de bostadsprojekt som vi utvecklar genom varumärket OBOS. Under 2018 har vi också storsatsat på solceller på nya visningshus för våra varumärken Myresjöhus och SmålandsVillan. Båda varumärken har ökat andelen nybyggda visningshus med solceller mellan 2017 och 2018.