Energieffektivisering

Energieffektiva lösningar och material är en integrerad del i varje leverans från OBOS-koncernen. Vi arbetar med ständiga förbättringar och nya lösningar. Under året har vi bland annat installerat takpannor med solceller på vårt huvudkontor i Myresjö. Vi är en remissinstans till Boverket när det gäller nya energikrav och arbetar tillsammans med våra leverantörer.

Energianvändning och energieffektivisering

OBOS Sverige har under de senaste åren energieffektiviserat lokaler och kontor. Arbetet med att byta ut gammal belysning och installera snabbstängande portar har fortsatt under 2019. Målet är satt till att vi år 2021 ska vara 20 procent mer energieffektiva per tillverkad enhet jämfört med utfallet 2015 som då låg på 5,0 MWh per tillverkad enhet.
Mätetalet kan dock behöva ses över då den totala mängden energi slås ut på det antalet enheter per år, något som varierar från år till år.

Användning av solenergi

Under 2019 har vi installerat nya takpannor med integrerade solceller
på huvudkontoret i Myresjö. Denna anläggning har en installerad effekt
på 22 kW och togs i drift november 2019. Vi erbjuder också solceller som tillval för våra kunder inom både SmålandsVillan och Myresjöhus, samt installerar solceller på de flesta av våra visningshus. Solenergi används också allt mer i de bostadsprojekt som vi utvecklar genom varumärket OBOS.

Förnybar energi

Från och med 2017 köper OBOS Sverige enbart vattenkraftproducerad
el med EPD till fabrikerna i Myresjö, Vrigstad och Sundsvall samt till huvudkontoret i Myresjö. EPD (Environmental Product Declaration) är en certifierad miljödeklaration med kvalitetssäkrade uppgifter om exempelvis resursförbrukning, utsläpp, avfall och återvinning, registrerad av IVL Svenska Miljöinstitutet. 

Koldioxidutsläpp

Under 2019 har vi fortsatt att titta på hur vi kan mäta och minska vårt koldioxidutsläpp. Tillsammans med ett par olika aktörer har vi tagit fram underlag för att kunna gå över till det fossilfria bränslealternativet HVO100, samt inlett ett samarbete för att enklare och tydligare kunna mäta och redovisa vår klimatpåverkan. Under 2019 väljer vi att fortsätta mäta enbart de koldioxidutsläpp som vår egen organisation råder över.

Energiförbrukning från våra fabriker och från vårt huvudkontor omräknas precis som föregående år till koldioxidutsläpp. Det gör även bränsleförbrukningen i de truckar och fordon som vi använder i vår egen organisation. Majoriteten av alla våra transporter utförs dock av externa parter, och i våra inköp ställer vi alltid krav på att dessa transporter ska genomföras med miljöklassade fordon. Ett flertal transportörer väljer redan nu att använda det fossilfria bränslealternativet HVO100.