High6

Framtidens byggande och boende är snart här. High6 är trä och glas i kombinaton med digitala plattformar.

Träbyggnadsinovation upp till 6 våningar!

High6 är ett projekt med syfte att lyfta innovationsnivån inom bostads-, fastighets- och byggbranschen och därigenom skapa smarta och hållbara byggnader med stora värden för såväl miljön som den boende och fastighetsägaren.

Med utgångspunkt i dynamisk byggnadsinformationsmodellering (BIM) kommer projektet att vara spjutspets inom bostads- fastighets- och byggbranschens digitala transformation. Via BIM kommer man att kunna sköta hela processen från projektering, produktion och montage till framtida förvaltning av fastigheten.

Trä och glas är grundmaterial i detta sexvåningshus baserat på pre-fabricerade volymelement. Projektet kommer att visa på fördelar med att använda sig av trä och glas i kombination med digitala plattformar som möjliggör för ett oändligt antal smarta applikationer i framtidens bostäder.

I projektet samarbetar en av Nordens största bostadsutvecklare OBOS Sverige (där bl a Myresjöhus och SmålandsVillan ingår) och innovationsmiljön Smart Housing Småland tillsammans med arkitektbyrån Tengbom.

Projektet startade i februari 2016 och i styrgruppen för projektet ingår representanter från nämnda företag och organisationer ovan.

En testbädd för byggutmaningar

Byggnaden kan även bli en testbädd som adresserar olika utmaningar inom byggbranschen generellt, eller specifikt inom träbyggandet och möjligheten att använda intelligenta glas. Ett intressant spår i det initiala skedet är digitaliseringen. Med en testbädd kan denna byggnad bli en nod för att testa innovativa idéer och lösningar inom boende och byggande även efter färdigställandet. Det kan vara studier av energi- och effektbehov, fönsterteknologi, transparent intelligens, luftflöden, brandgasspridning, hållfasthet och bärförmåga, deformationer, akustiska förhållanden, tillgänglighet, utrymning, inneklimat, dagsljus osv. Av intresse är också studier om hur den information som byggs upp under projektering och produktion kan användas och uppdateras i förvaltningsskedet, vilket sett från ett livscykelperspektiv har en väsentlig betydelse bl a med hänsyn till miljö och ekonomi.

Förstudier

Inledningsvis har fyra förstudier genomförst inom Smart Housing Småland. Två av dessa adresserar frågor som ofta kommer upp i planeringen av nya bostäder. Det är solcellsintegrering respektive flexväggar för en flexibel planlösning. En tredje förstudie hanterar utmaningarna med att bygga sex våningar högt med volymelement. Den fjärde är Interaktiv3D-visualisering av boendemiljö och handlar om hur VR-tekniken kan kopplas till vår BIM-modell. Ytterligare förstudier kommer att initieras löpande under projektets gång, där den senaste behandlar möjligheten att utnyttja Augmented Reality (AR) inom trähusindustrin.

Vill du veta mer?

Peter Stenfelt, Affärsområdeschef administration OBOS Sverige
E-post: peter.stenfelt@obos.se
Tel: 070-224 58 43

Mikael Ludvigsson, Smart Housing Småland
E-post: mikael.ludvigsson@smarthousing.nu
Tel: 010-516 63 54