”Industriellt byggande i trä och ett stort samhällsengagemang gör oss unika"

På en utmanande marknad får vi styrka i vårt arbete med hållbarhetsfrågor som ger oss unika möjligheter. Det inkluderar våra satsningar på nya klimatneutrala lösningar i trä, vårt engagemang för att skapa trygghet i de områden vi utvecklar och vår ambition att fler ska kunna äga sitt eget boende.

Den engagerande resan med OBOS har fortsatt under 2019 som var ett utmanade år där vi har gasat och bromsat samtidigt. Småhusmarknaden har varit fortsatt svag, mycket till följd av en ogynnsam reglering med bland annat amorteringskrav som skapar osäkerhet hos våra husköpare. Det har lett till att vi i den del av vår verksamhet som avser småhus har varit tvungna att anpassa våra kostnader, effektivisera och göra neddragningar - vilket naturligtvis är en stor frustration för oss. Samtidigt som marknaden går ned finns det en stor bostadsbrist i Sverige där många behöver en ny bostad. Det är inte en hållbar situation. Vi har lagt mycket kraft under 2019 på en dialog med politiker för att få en ökad förståelse och förändring kring dessa frågor.

Lyckligtvis har vi stora möjligheter inom områden där vi utvecklar flerbostadshus, i vår projektutveckling av bostäder. Här har vi kunnat förstärka vår position på marknaden och tagit marknadsandelar. Vi går mot strömmen och expanderar på marknaden för flerbostadshus medan de flesta andra aktörer minskar även där.

Klimatfrågorna i fokus

Jag tror vi kommer att titta tillbaka på 2019 som året som blev en verklig vändpunkt för klimatdebatten. Med Greta Thunberg fick klimatfrågorna ytterligare ljus på sig. Det finns en stor vilja till förändring både bland våra kunder, de kommuner vi verkar i och internt bland våra egna chefer och medarbetare vilket motiverar ännu större satsningar från vår sida. Det hjälper oss att vi har unika erbjudanden till marknaden och vi kan differentiera oss i förhållande till våra konkurrenter genom hållbarhet. Ett sätt att svara upp mot den utveckling vi ser är att vi låtit Svanenmärka alla våra byggsystem under 2019. Styrelsen, ledningen och hela företaget står bakom den satsningen. Vi har genom ett bra samarbete med Svanen kunnat använda Svanencertifiering i vår industrialiserade produktion för att bygga i trä, vilket är banbrytande i vår bransch. Istället för att certifiera varje enskilt styckehus, kan vi nu certifiera hela produktionsprocessen, vilket ger stora fördelar.


Dubbelt värdeskapande genom industriellt byggande i trä

En av våra främsta styrkor är att vi bygger industriellt i trä. Det är effektivt och klimatsmart. Med industriell produktion kortar vi inte bara ner byggtiderna utan minskar också transporterna. Dessutom vet vi att träet, det enda förnybara byggmaterialet som binder kol, bidrar till att hålla nere klimatavtrycket i bostadsutvecklingen.

Den växande efterfrågan på produkter med lägre klimatavtryck ökar även bland samhällsfastigheter, såsom förskolor, vilket vi under året tagit fram ett nytt koncept för. I en tid där de unga leder kampen för klimatet känns det bra att vi ska bidra till att barn kan få möjlighet att gå i en förskola som är i harmoni med klimatet.

Trygghet och långsiktighet i alla led

Sverige ska bli OBOS andra hemmamarknad efter Norge. Därför lanserar vi under 2020 möjligheten att bli medlem och därmed delägare i OBOS, precis som 470 000 privat- personer i Norge är idag. Genom att vara medlem i OBOS kommer man att få olika typer av fördelar kopplat till sitt boende i form av förtur och förmånliga erbjudanden för uppgradering av den befintliga bostaden. Det här är viktigt, inte minst för våra kommande generationer, där vi vet att de som har en aktiv bostadsplanering redan från tidig ålder har en fördel när de ska ut på bostadsmarknaden.

På OBOS arbetar vi ständigt för att hjälpa våra kunder till ett boende som är långsiktigt bra för den enskilde. En av de största utmaningarna för många svenskar är att vi har alldeles för höga trösklar för att komma in i ett eget ägt boende. En av nycklarna till det är nya kreativa finansieringslösningar för bostäder för att fler människor ska kunna äga sitt eget boende, oavsett bakgrund och var i landet man bor.
Under 2019 var vi verksamma i 168 av Sveriges 290 kommuner. Att Hela Sverige ska leva handlar om att få hela Sverige att utvecklas, såväl stad som landsort. Vår breda närvaro i hela Sverige hjälper oss också ekonomiskt och vi har påverkats mindre än många av våra konkurrenter av den försvagade marknaden.


Jämställdhet – hur och varför

En organisation mår bra av blandade grupper, det skapar utveckling och påverkar lönsamheten positivt. Därför är vi stolta över att ligga betydligt över branschsnittet i fördelningen kvinnor och män. Av de tjänstemän vi nyrekryterade föregående år var 44 procent kvinnor. Det är jag stolt över och det lägger en god grund för vårt kommande arbete att närma oss 50/50 på chefsnivå.

Genom vår satsning på jämställd idrott synliggör vi våra värderingar och ställningstagande i den här frågan från ett helt annat perspektiv. Vår satsning på damfotbollen har fått ett fantastiskt genomslag och vi får hela tiden bevis på vilken samhällsnytta den bidrar till vilket genererar fantastiskt affärsvärde för oss.


Mot ett nytt decennium


Vår hållbarhetsresa fortsätter in i 2020-talet. För oss är det självklart att att vi, före andra, ska ta initiativ och engagera oss i viktiga klimat- och samhällsfrågor såsom jämställdhets- frågan, att hela Sverige ska leva och hur vi tar ansvar för att utveckla ett trivsamt och tryggt liv mellan de bostäder vi utvecklar. Vi kommer fortsätta vårt engagemang för ökad jämställdhet och lika villkor för kvinnor och män, inom vårt företag, inom fotbollen och inom andra områden i samhället där vi kan vara med och påverka. Vi ser fram emot utrullningen av Svanencertifierade bostäder och fastigheter, vår lansering av medlemsprogrammet och vår satsning på Svanenmärkta förskolor. Och vi kommer att fortsätta vår dialog med politikerna för en bättre bostadssituation.

Mot framtiden.

Joakim Henriksson, VD OBOS Sverige