Ett Svanenmärkt förskolekoncept som kan byggas i hela Sverige

2018 påbörjade OBOS arbetet med att ta fram det nya förskolekonceptet Start Learning tillsammans med White Arkitekter. Under hela 2019 har OBOS arbetat med projektering och nu är Start Learning redo för byggnation. Daniel Öhman, OBOS Sveriges chef för kommersiell projektutveckling och konceptansvarig för Start Learning berättar mer:

– Kortfattat kan man säga att det här är ett koncept som ska kunna byggas i hela Sverige och på platser med olika lokala förutsättningar. Start Learning ska vara produktionseffektivt, funktionellt, driftsäkert och kostnadseffektivt, med så låg miljöpåverkan som möjligt. Det ska bestå av sunda material, medge en god pedagogisk verksamhetsutövning och ha en hög arkitektonisk kvalitet, säger Daniel.

Ett flexibelt koncept med fyra "byggklossar"

Precis som Start Learnings ”systerkoncept” för bostäder – Start Living – består en Start Learning-förskola av byggklossar. De fyra klossarna Bashuset, Bazaren, Kökshuset och Personalhuset kan dockas i varandra i olika kombinationer och placeras lämpligtvis cirkulärt runt en utomhusyta kallad Torget.

– Torget blir förskolans hjärta, det största samlande rummet, perfekt för frisk luft, odling, lek och uteaktivitet, säger Daniel. Och på taket installerar vi solcellspaneler som oberoende av planlösning kan orienteras mot syd.

Förskolekonceptet strävar mot koldioxidneutralitet, och här är den största utmaningen att det måste vara koldioxidneutralt oavsett var i Sverige konceptet byggs – och oavsett tomt och läge.

– En viktig del av konceptet är därför att se till att vi balanserar utsläppen från tillverkning av byggnadsmaterial och byggnadens energianvändning, med förnyelsebar energi och koldioxidlagring, under den tid som byggnaden är i drift. Det är därför solpanelerna spelar en viktig roll här, och likaså Svanenmärkningen som vi har projekterat för.

Daniel Öhman berättar att intresset har varit stort från kommunerna och att den första Start Learning-förskolan kommer att börja byggas under 2020.

– Kommunerna har ett stort ansvar vad gäller att arbeta mot måluppfyllnad i regeringens mål om noll utsläpp till år 2045. Här kan OBOS vara med och hjälpa kommunerna, men då krävs det att vi får komma in i ett ganska tidigt planeringsstadie – innan en kommun har börjat rita en egen förskola.

Start Learning kan beviljas gröna lån

För att få en större förståelse för vilka frågor som är prioriterade för kommunerna kopplat till förskolebyggnation har OBOS gått ut med en undersökning till flera kommuner i Sverige. I undersökningen har det visat sig att både inomhusmiljö, pedagogik och klimatpåverkan är viktiga frågor, men att finansieringsfrågan är prioriterad på kommunernas lista över utmaningar. Vad gäller möjligheten till finansiering i projektet säger Daniel att så kallade gröna lån kan komma att bli aktuellt.

– Investeringar som är hållbara får också lägre ränta. Villkoren för vad som godkänns som gröna lån är dock olika hos olika banker, och ändras också löpande, vilket är en utmaning. Men vi har som målsättning att Start Learning ska bli godkänt som en grön investering.