Finansiell översikt

OBOS Sverige AB och Kärnhem AB ägs av Norgebaserade koncernmodern OBOS, nordens största aktör inom bostäder.

OBOS-koncernens resultat före skatt för år 2016 var 2 837 miljoner NOK. Finansiell information för hela koncernen finns på OBOS.no/ir

Sektionen för Finansiell översikt på den här hemsidan innefattar finansiell information för OBOS Sverige AB som består av Myresjöhus AB, SmålandsVillan AB och OBOS Mark AB (tidigare Myresjömark AB) . Från och med 1 januari 2016 inkorporeras även OBOS Projektutveckling AB i OBOS Sverige AB.

I den svenska OBOS-sfären ingår också Kärnhem AB, ett bolag som organisatoriskt rapporterar till den norska koncernmodern OBOS, varför Kärnhems finansiella information inte redovisas ingående på denna sektion.

Resultaträkning

RESULTATRÄKNING OBOS SVERIGE AB 2016 2015 2014
MSEK
Nettoomsättning 3 044 2 409 1 610
Rörelsens kostnader -2 711 -2 216 -1 514
Övriga intäkter/kostnader 0 0 0
EBITDA* 333 194 96
Av- och nedskrivningar -19 -18 -16
EBITA 314 176 80
Av- och nedskrivning av immateriella tillgångar 0 0 -1
Nedskrivning av goodwill 0 0 0
EBIT 314 175 79
Finansiella intäkter 0 0 1
Finansiella kostnader -8 -18 -26
EBT 306 158 54
Skatt -43 -24 -8
Resultat från avvecklade verksamheter 0 0 0
Årets/periodens resultat 264 134 45

Totalt resultat (EBITDA) för OBOS verksamheter i Sverige inkl. Kärnhem 2016: 477,5 MSEK
Totalt resultat (EBITDA) för OBOS verksamheter i Sverige inkl. Kärnhem 2015: 365,0 MSEK
Totalt resultat (EBITDA) för OBOS verksamheter i Sverige inkl. Kärnhem 2014: 156,6 MSEK

Finansiell ställning

RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING OBOS SVERIGE AB 2016 2015 2014
MSEK
Goodwill, Varumärken etc 1 407 1 407 1 407
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 1
Materiella anläggningstillgångar 106 87 79
Finansiella tillgångar, räntebärande 4 0 0
Finansiella tillgångar, ej räntebärande 0 0 2
Summa anläggningstillgångar 1 517 1 495 1 489
Varulager inklusive explateringsfastigheter 821 545 439
Fordringar, räntebärande 0 0 0
Fordringar, ej räntebärande 462 241 182
Kassa, bank och övriga kortfristiga placeringar 175 122 0
Tillgångar som innehas för försäljning 0 0 0
Summa omsättningstillgångar 1 458 908 620
SUMMA TILLGÅNGAR 2 975 2 403 2 109
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 1 367 1 103 969
Avsättningar, räntebärande 0 0 0
Avsättningar, ej räntebärande 156 140 130
Skulder, räntebärande 534 534 632
Skulder, ej räntebärande 918 626 378
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 975 2 403 2 109

Kassaflöden

RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN OBOS SVERIGE AB 2016 2015 2014
MSEK
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 317 173 73
Förändring av rörelsekapital -222 74 -57
Kassaflöde från löpande verksamhet 95 247 17
Investeringar i anläggningstillgångar -42 -26 -20
Avyttringar av anläggningstillgångar 0 0 5
Kassaflöde före förvärv och avyttring av företag 53 221 2
Nettoinvesteringar i företag 0 0 0
Kassaflöde efter investeringar 53 221 2
Förändring av lån 122 -99 -40
Nyemission/aktieägartillskott 0 0 0
Lämnad utdelning 0 0 0
Övrigt 0 0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 122 -99 -40
Årets/periodens kassaflöde 175 122 -38
Avvecklad verksamhet 0 0 0
Årets kassaflöde, justerat för avvecklad verksamhet 175 122 -38

Nyckeltal

NYCKELTAL OBOS SVERIGE AB 2016 2015 2014
MSEK
EBITA-marginal (%) 10,3 7,3 5,0
Operativ EBITA-marginal (%) 10,3 7,3 4,9
EBT-marginal (%) 10,1 6,6 3,3
Avkastning på EK (%) 21,3 13,0 4,8
Avkastning på sysselsatt kapital (%) 16,5 10,7 5,0
Soliditet (%) 45,9 45,9 45,9
Räntebärande nettoskuld 358 411 632
Skuldsättningsgrad 0,39 0,48 0,65
Medelantal anställda 708 588 491
Antal levererade bostäder - 1 279

*Antal sålda bostäder för Kärnhem 2016: 320
*Antal sålda bostäder för Kärnhem 2015: 251

Dela detta