Vad vill OBOS bidra med till H22?

Här har vi samlat några frågor från H22, som vi har besvarat för att förtydliga OBOS engagemang i initiativet.

FAQ

Skåne, beläget i det folkrika och sammankopplade Greater Copenhaguen, är en strategiskt viktig och prioriterad region för OBOS då det är Sveriges andra största arbetsmarknadsområde och i ständig tillväxt. På OBOS har vi det dubbla värdeskapandet i fokus, dvs det som är bra för oss ska också vara bra för människorna, miljön och klimatet i de områden där vi verkar. För att lyckas med detta är hållbarhet, innovation och digitalisering hörnstenar i hela vår verksamhet. Dessa värderingar och prioriteringar delar vi med Helsingborgs kommun och vi ser partnerskapet i H22 som en möjlighet att visa hur vi tillsammans och i samverkan kan göra skillnad.

OBOS kärnaffär ligger i utveckling av bostäder både i staden och på landsort. I dessa processer har vi alltid Livet mellan husen med i fokus. För att bygga städer och samhällen där människor trivs, känner sig trygga och där folkhälsa främjas är det viktigt att vi tar hänsyn till värden som t ex tilltalande arkitektur, närservice, att värna fotgängare och cyklister, att vi skapar offentliga mötesplatser men också att vi tar tillvara på naturen och lyfter fram dess värden.

På OBOS arbetar vi ständigt för att göra våra hem ”smartare”, dvs utnyttja lösningar som förenklar vardagen för människor såväl i hemmet som runt om i staden. Vi engagerar oss i utveckling och integration.

Som bostadsutvecklare har vi människan och dess boende i fokus. Behovet av bostad varierar under en människas livstid. I utvecklingen av framtidens städer kommer vi att behöva ta mycket mer hänsyn till en ny demografistruktur där framför allt den äldre generationen (+65) blir större jämfört med hur den varit historiskt. I gruppen +65 kommer vi också att se nya behov både då fler äldre är friskare men också kopplat till trivsel och trygghetsfrågor i boendemiljön.

Här kommer samarbeten mellan kommuner, vården (såväl statlig som privat), bostadsutvecklare och andra aktörer i näringslivet att vara mycket viktig för att vi ska kunna förse denna målgrupp med rätt boende kopplat till sina behov. Utmaningar på våra äldreboende sedan utbrottet av Corona kommer sannolikt att sätta denna fråga i allas blickfång under en lång tid framöver.

I framtidens stad kommer sannolikt frågor som rör ren luft och tillgång till dricksvatten stå i fokus. Därför bör innovation som bidrar till minskat klimatavtryck och där vi helst tidigare än 2045 når Sveriges mål om att vara klimatneutrala få prioritet.

Sedan Coronas utbrott har vi i Sverige och hela världen ställts inför frågor om hur vi ska kunna värja oss för den befintliga smittan vi nu har i samhället med men också för kommande pandemier.

Möjlighet till social distans i offentliga miljöer; i kommunala transporter, inom sjukvården, inom skola och omsorg och fritid kommer att behöva utvecklas och planeras för.

Fler utegym och platser för spontanidrott och andra spontana aktiviteter är exempel på möjlighet där risken för smitta är lägre än om samma typ av aktivitet ska utföras inomhus.

En smart stad är en stad som tar tillvara på nutidens möjligheter i form av teknik för att förenkla vardagen för dess medborgare. En smart stad har lösningar på de energiutmaningar vi står för och har goda hållbara lösningar när det gäller infrastruktur. En smart stad sätter människan och dess trivsel och trygghet i fokus och låter ny teknik och digitala lösningar vara en möjliggörare.

På OBOS arbetar vi ständigt med att ta tillvara på förnybar energi och digitala lösningar samt ser till att de bostäder vi utvecklar är en del i ett större sammanhang där faktorer utanför bostaden såsom transport, service, tillgängliga och attraktiva rekreationsmöjligheter tas med i planering och utformning av ett nytt område.