Våra hållbara handlingar

Långsiktighet och ansvar är två viktiga ledord för oss i OBOS-koncernen. Vårt samhällsengagemang sträcker sig över såväl ett miljömässigt som socialt perspektiv.

Läs vår Hållbarhetsrapport

OBOS dubbla värdeskapande

Som en del av OBOS Sveriges arbete med sin nya hållbarhetsstrategi har kopplingen till den övergripande affärsmodellen varit i fokus. Allt fler företag ser idag hållbarhetsfrågorna som ett sätt att stärka sina affärer generellt samtidigt som företaget skapar miljömässiga och sociala förbättringar ur ett hållbarhetsperspektiv.

Det är en form av dubbelt värdeskapande i linje med förvaltningsstrategin ”Shared Value” som påverkar både hur man arbetar ansvarsfullt i sin värdekedja, men också vad gäller produktutveckling och samverkan med det omgivande samhället. En liknande process finns också hos OBOS Sveriges ledningsgrupp och hållbarhetsråd som under 2018 har diskuterat hållbarhetsfrågornas strategiska roll och möjligheterna till dubbelt värdeskapande.

I OBOS Sveriges egna verksamhet och värdekedja kan det handla om energieffektivitet där energibesparingar i verksamheten ger sänkta kostnader och minskad påverkan på miljö och klimat. Samma sak gäller för OBOS Sveriges arbete med nyrekrytering och kompetensutveckling av nyanlända som ger OBOS tillgång till ny kompetens och arbetskapacitet samtidigt som det ger de som anställs en bra start socialt på deras nya liv i Sverige.

Det dubbla värdeskapandet kan röra sådant som har med produkterna att göra där innovation, affärsutveckling och produktutveckling kan möta nya behov av hållbara lösningar hos kunderna. I OBOS Sveriges fall rör det sig bland annat om Svanenmärkta hus med bättre miljöprestanda som ger ett mer attraktivt erbjudande till kunderna. Även erbjudanden av mer energisnåla hus och användning av förnybar energi genom nya typer av solpaneler kan både öka attraktionen hos kunderna och minska klimatpåverkan från husen.

Det dubbla värdeskapandet rör också samverkan med samhälle, kunder och andra intressenter. För OBOS Sverige handlar det exempelvis om att främja marknaden för substituering till förnybara trämaterial i byggandet av bostäder och andra fastigheter istället för andra icke-förnybara material. Det rör särskilt möjligheten att bygga höga hus i trä istället för att främst använda betong som material. Satsningen på att stötta damfotbollen kan också ses som ett dubbelt värdeskapande där OBOS Sverige aktivt arbetar för att sätta jämställdhetsfrågor i fokus samtidigt som bolaget ser ett kommersiellt värde i att koppla varumärket och dess exponering till frågor som visar vad OBOS står för. Samverkan med kommuner och andra intressenter kring integration och inkludering stärker OBOS roll som samhällsutvecklare och bidrar till en ökad social hållbarhet i Sverige. Detta är något som OBOS Sverige har arbetat framgångsrikt med bland annat tillsammans med Lunds kommun i projektet Ängsladan.

Läs vår Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapporten avser verksamhetsåret 2018 och omfattar hela OBOS Sveriges verksamhet, det vill säga OBOS Sverige AB samt dotterbolagen OBOS Projektutveckling AB, Myresjöhus AB och SmålandsVillan AB.

Ladda hem Hållbarhetsrapporten 2018