Innovation för kunder och miljö

Att bygga bostäder och andra fastigheter samt att bo och verka i dessa tär på jordens resurser. Men vi människor kan vara med och påverka hur stor inverkan på miljön ska vara. Genom att arbeta med innovation och produktutveckling blir vår verksamhet hela tiden lite mindre miljöpåverkande, samtidigt som vi möter våra kunders behov.

Som en av Nordens största bostadsutvecklare är vi på OBOS måna om att begränsa vår negativa påverkan på miljön. OBOS vill bidra till att alla ska kunna leva och bo så energieffektivt som möjligt och med minsta möjliga miljöpåverkan. I alla beslut tar vi också hänsyn till försiktighetsprincipen för att minimera miljöpåverkan.

För att lyckas med våra högt satta mål är innovation en viktig del i vårt hållbarhetsarbete. Förbättrings- och miljöfrämjande forskning och utveckling står högt på koncernens agenda.


Forskning och Utveckling

Under 2019 har OBOS Sverige fortsatt satsat på forsknings- och utvecklingsrelaterade initiativ med fokus på utveckling av högre trähus i upp till sex våningar med industriella byggmetoder, samt digitalisering av våra sälj- och projekteringsprocesser. Vi arbetar även med att säkerställa att koncept och produkter är anpassade för kommande energikrav. Strategiska samarbeten med universitet och högskolor, leverantörer och entreprenörer är en viktig och integrerad del i OBOS forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Digitalisering och produktionseffektivisering

Den digitala transformationen påverkar och driver oss i utvecklingen av en mer hållbar verksamhet.

Under 2019 satsade OBOS Sverige på system, plattformar och anpassningar för att ligga i framkant inom alla de områden där vi verkar. Exempel på investeringar 2019 är fortsatt utrullning av VR-utrustning till strategiskt utvalda kontor i Sverige, samt BIM- projektering med kopplingar till Affärssystem för automatisk mängdberäkning av material. Andra exempel på investeringar är utveckling och uppgradering av affärssystem, samt scanningsutrustning för godsleveranser.

Svanen-grundlicens

Efter ett gediget arbete som har pågått under hela 2018 och halva 2019 är vi på OBOS Sverige stolta över att vi har fått vår grundlicens för att kunna bygga Svanenmärkta bostäder, och från och med Q4 2019 kommer alla våra OBOS-projekt att projekteras för en möjlig Svanenmärkning. Våra kunder har god möjlighet att få Gröna Bolån, tack vare att vi bygger med hög energiklass eller Svanenmärkt. 


Start Living 2.0

Under 2019 lanserades en uppgraderad version av OBOS bostadskoncept Start Living med nya designstilar samt nya och mer yteffektiva planlösningar. Kärnan i konceptet är snabb, kostnadseffektiv, säker och klimateffektiv volymhusproduktion som kan användas för allt från mindre projekt till hela stadsdelar.

OBOS Sverige och Virtual Reality

Arbetet med att lansera premium-VR inom organisationen har fortlöpt under 2019. Numera finns VR-utrustning på ännu fler kontor, från Malmö i söder till Umeå i norr. Våra VR-modeller vidareutvecklas kontinuerligt för att kunderna tidigt i sin köpprocess ska kunna uppleva sitt hus på ett realistiskt sätt, långt innan det är byggt. Tillsammans med forskningsinstitutet RISE har vi också utvecklat och utvärderat en lösning för hur ljud kan simuleras i VR.

VR har god potential att bli en etablerad plattform som ger upphov till helt nya metoder för internt arbete och samarbete. Att tidigt i en process skapa samförstånd och effektivt kunna ta fram välplanerade lösningar som tillgodoser människors olika behov ser vi som en stor vinst för våra kunder och samhället i stort. Offentligt syns OBOS Sverige på exempelvis Videum Science Park, där vårt arbete inom VR har presenterats både för företag, studenter och offentlig sektor.

Kvalitet och kundservice

Nöjda kunder står högt på OBOS Sveriges agenda och vi strävar ständigt efter att bli ännu bättre på allt vi gör. Det långsiktiga målet är att ha branschens nöjdaste kunder inom såväl småhus och projektutveckling.

Läs mer om kvalitet och kundservice